GEOLISP

W skład systemu GEOLISP wchodzi szereg programów, których celem jest automatyzowanie najczęstszych prac w zakresie sporządzania dokumentacji kartograficznej, tj.: map, szkiców, wykresów i profili geologicznych.

8 075,00 PLN

GEOLISP


Nakładka GEOLISP zawiera procedury napisane na potrzeby działu mierniczo-geologicznego, wentylacji, przygotowania produkcji i innych. Program pracuje w środowisku graficznym GstarCAD. Można wyróżnić następujące możliwości systemu GEOLISP:

  • Tworzenie i aktualizacja map na podstawie danych pozyskanych zarówno z bezpośredniego pomiaru szczegółów terenowych, z istniejących map, jak i ze zdjęć lotniczych;
  • Uzyskiwanie wybranej mapy tematycznej w dowolnej skali;
  • Tworzenie numerycznego modelu złoża, wspomagane procedurami ułatwiającymi jego kontrolę i wizualizację, liczącymi objętości, interpolującymi warstwice;
  • Sporządzenie wykresów i profilów podłużnych i poprzecznych;
  • Automatyzacja prac przy rysowaniu mapy.

System GEOLISP zawiera pełną bibliotekę powierzchniowych i górniczych znaków umownych. GEOLISP pozwala na zabezpieczenie przed przypadkową lub celową ingerencją w zawartość bazy danych oraz na wykorzystanie zdjęć lotniczych. Nakładka pozwala na: wyrównania aerotriangulacji; transformację między różnymi układami współrzędnych; wybór, edycję i tworzenie raportu obiektów spełniających dane kryteria; topologiczne czyszczenie rysunku; odczyt i zapis plików tekstowych w wielu różnych formatach m.in. EDN, GEONET, EWMAPA, GEO-INFO, MSEG, EWOPIS.

Nakładka GEOLISP zawiera 200 użytecznych programów, zarówno uzupełniających możliwości GstarCAD, jak i pomagających rozwiązywać konkretne problemy geodezyjne. Omawiane programy wykorzystane zostały do utworzenia wielu tysięcy szkiców, planów, ortofotomap, map wyrobisk górniczych, sytuacyjnych, ewidencyjnych i uzbrojenia technicznego terenu m.in.:

  • Map wyrobisk górniczych KWK „Budryk”;
  • Kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA;
  • Map ewidencji gruntów i budynków Będzina, Czeladzi, Łańcuta;
  • Przekrojów podłużnych i poprzecznych potoków KWK Szczygłowice.

Dzięki zastosowaniu systemu GEOLISP stworzono również geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia technicznego terenu dla miasta Katowice.

Branża: Górnictwo, Geologia, Geodezja